Search form

Lucas 10:35

35Ay kane din láwa na, ay nangibansi tu iSamaria ka duwa dinari kitu manguray kitu hotel. Ay se na nán kaggína, ‘Tarànam idi ya tolay,’ nán na. ‘Ay ngámin na gastuwam pikam gapu kaggína, ay bayádan ku wala nu magulli yà,’ nán na,” nán ne Jesus.