Search form

Lucas 10:39

39Ay nge Marta, ay atán wagi na nga babay nga Maria tu ngágan na. Nge Maria, ay nagtugaw ka pane ki àráng ne Jesus nga maggigìna kitu bàbànán na.