Search form

Lucas 11:10

10Ata ngámin daya magadang ke Dios, ay málà da ya agngan da. Ay daya magsápul, ay masmà da ya sapúlan da. Ay se daya makilukát kaggína, ay ilukát nada pe,” nán ne Jesus.