Search form

Lucas 11:15

15Ngamay nán datu duddúma nga pamáas da kaggína, “E Beelzebub nga apu daya áran ya nangidde kaggína ka pannakabalin na nga mamatálaw kadaya áran,” nán da.