Search form

Lucas 11:20

20“Ngamay nu iyà, ay mamatálaw wà kadaya áran gapu kiya pannakabalin ne Dios. Ay ittu pe ya mangipassingan na inumbet tin ya angngituráy ne Dios,” nán na.