Search form

Lucas 11:21

21Ay se na manin nán nga nagpangárig, “Nu sikkiikkam ka ippapatay na ya nakulnit nga tolay nga magbantáy kiya balay da, ay áwan málà kadaya kuw-kuwa da.