Search form

Lucas 11:24

24Ay se na manin nán, “Nu mapalawán kiya isa nga tolay ya isa nga áran, ay mawe magdàdàdà ka ir-ir-er ra magsápul ka pagimangán na. Ay nu áwan na ngala nga masmà ay, ‘Magulli yà kammin kitu tolay ya naggayatán ku,’ nán na.