Search form

Lucas 11:26

26ay mawe magapat ka pittu pikam kadatu kabbulun na nga nadà-dakè may aggína, ay magunag da ngámin kitu tolay. Ay díkod tu gángay màwa kaggína, ay natù-turù may tu nunna,” nán ne Jesus.