Search form

Lucas 11:30

30“Ta tu Jonas kane makalbet ka Nineve, ay ittu tun nala tu nakammu datu tolay kitúni, nga e Dios kurug tu nangibon kaggína. Ay díkod páda na pe kiyà a nengágan da kitun ka An-anà Tolay. Atán pe ya pakammuwán da nga iyà ya nebon ne Dios kídi kalawagán ni,” nán na.