Search form

Lucas 11:31

31“Ay nu iya algaw wa angngukum ne Dios, ay lumtuwád ya katurayán na babay ya magpagayát ka allod nga gayát ka adayyu pànang nga giyán kídi kalawagán. Ay aggína ya mamabásul kadaya tolay kídi yin na al-algaw. Ata kitun, oray adayyu tu paggayatán na, ay umbet tala nga magtal-talagìna kitu napiya nga itù-tùgud natu Solomon na nasírib pànang. Ngamay dakayu, oray atán kídi yin ya naturáy may itu Solomon, ay tura nu akkan kur-kurugan!