Search form

Lucas 11:4

4Ay pakawanan nakami kadaya nagbasúlán mi kikaw, ta pakawanan mi daya nakabásul kadakami. Ay iadayyu nakami kadaya keparoán mi,’” nán na.