Search form

Lucas 11:5-6

5-6Ay se na nán kaggída nga, “Kas pangarígan nu atán inumbet ta opun nu ki túlad gabi se nu áwan ipakkán kaggína, ay nágan lugud naya kuwaan nu nu di kayu mawe umútáng kiya isa nga opun nu. Ay nán nu kaggína, ‘Opun, pautángan nà mán ka ipakkán ku kiya alalbet ta opun ku ta áwan ku wa mepakkán kaggína,’ nán nu. 7Ay nán natu opun nu kitu unag natu balay da nga summungbát, ‘Akkan nà riribuan nin, ta matúdug kami yin na maggaáma, ay nagìpán pe yin ya gagyangán, ay túya maddi yà a bumángun na mangidde kadaya masápul mu,’ nán na.