Search form

Lucas 11:51

51Manggayát kitu inammatay da kitu Abel panda kitu inammatay da kitu Zacarias nga ittu tu pinatay da kitu baat natu templo se itu anìdúgán da kadatu pagbasu da nga áyam. Ay kurug ya nán ku kadakayu wa tolay kídi yin nga mepabásul kadakayu datu kinuw-kuwa datu apuapu nu,” nán na.