Search form

Lucas 12:32

Ya pagbànángan ta ka lángit

(Mat 6:19-21)

32Ay se na manin nán, “Akkan kayu wa magansing, dakayu wa tolay ku, oray nu bittì kayu, áta paganggammán naya Ama nu nga atán ka lángit, nga pangiturayan nakayu pe kiya pangiturayán na.