Search form

Lucas 12:35-36

Ya ammagsagána ne Jesus kadaya mangurug kaggína

35-36Ay nán ne Jesus manin, “Magsagána kayu peyang, ummán kiya aggiddag daya asassu kiya apu da nga gayát nepaggaattáwa. Siddidílág da nga magiddag panda kiya ilalbet na, ta senu nu umbet se magpakammu, ay karuwan da nga ilukát. 37Ay nagásat daya asassu wa ummán kiyán na dànganán naya apu da nga sib-sibbiyág ga magin-indag kiya ilalbet na. Ay nán ku kadakayu nga nu umbet ya apu da, ay aggína ngin ya magduy-ág kaggída.