Search form

Lucas 12:54

Tu bàbànán ne Jesus kadatu tolay ya akkan makelásin kaggína

(Mat 16:2-3; 5:25-26)

54Ay se na manin nán kadatu adu wa tolay, “Nu masingan nu ya alúyut ta magpeyag ka padne sirbútán, ay nán nu win na magudán. Ay ittu kurug ya màwa.