Search form

Lucas 13:4

4Ay nán nu kid pe á nga ad-adu ya básul datu sangapúlu se walu nga natay kane marbaán da kitu alingúdu pànang nga balay ka Siloam may ngámin daya duddúma nga iJerusalem.