Search form

Lucas 13:7

7Ay tútu nán na kitu tolay ya pagtarànan na kitu kamulán na, ‘Ay mapaanna yán, ay mekàlu dagun ku win na makasù-sùbáng ka búnga nedi ya káyu, ay áwan ku pikam nasingan na búnga na oray isa ngala,’ nán na. ‘Napiya ngala ngin nu tappuwan mu win, ta kenga ngala ya lusà,’ nán na.