Search form

Lucas 2:10

10Ngamay nán natu anghel kaggída, “Akkan kayu wa magansing, ta atán napiya nga idámag ku kadakayu nga mamaanggam pànang kadaya ngámin tolay.