Search form

Lucas 2:13

13Ay se yala nga uwad adu tutu wala nga anghel la naglaltuwád nga ummamung kitu nunna nga anghel, ay se da nagkan-kansiyon ka pagdáyaw da ke Dios nga nán da,