Search form

Lucas 2:15

15Ay kane panáwan datu anghel da ngin nga mawe yin ka lángit, ay nán datu maragtarakan ka karneru kitu isaisa kaggída, “Dadun ka Betlehem, ta mawe tada sinnan ya nàwa nga nedámag ne Apu kadàtada,” nán da.