Search form

Lucas 2:17

17Ay kane masingan da tu an-anà, ay nebàbànán da datu nekagi natu anghel kaggída panggap kitu an-anà.