Search form

Lucas 2:20

20Ay nawe yin datu maragtarakan ka karneru, ay dinay-dáyaw da pànang nge Dios gapu kadatu kinag-kagi natu anghel kaggída, se nasingan datu an-anà nga ummán kitu kinagi natu anghel kaggída.