Search form

Lucas 2:27

27Ay díkod pinapan naya Ispiritu ne Dios tu Simeon kitu templo kitu algaw wa angngippan de Jose se Maria kitu an-anà kitu templo nga manungpál kitu kagiyan natu lintag ne Dios panggap kadaya annánà. Ay kane mippan da kitu unag templo tu an-anà,