Search form

Lucas 2:38

38Kitun kam ma oras ay inumbet pe, ay se na dinay-dáyaw nge Dios, ay se yala nagbàbànán ka mepanggap kitu an-anà kadatu iJerusalem ma magid-iddag kiya angngalà ne Dios kaggída.