Search form

Lucas 2:44

44Papáti da nu nebulun nin kadatu kabbulun da. Ay kane makatangalgaw da ngin na magdal-dalen, ay ittu tun nala tu nagsápul da kaggína kadatu pan-pane da se kadatu kabbulun da.