Search form

Lucas 2:7

7Ay nagan-anà ka laláki nga ittu tu manákam. Dimpinán da se da la nepidda ki lútung báka, áta áwan da ngin na pagyanán na balay.