Search form

Lucas 2:8

8Ay kitu agpastuwán na adanni ka íli Betlehem, ay atán datu maragtarakan ka karneru wa naggiidda nga magtagasíngan kadatu karneru da.