Search form

Lucas 3:14

14Ay uwad da pe suldádu wa nangipamutù kaggína nga nán da, “Ay dakami, nágan naya masápul la kuwaan mi,” nán da. “Akkan nu palsuwan wànu pabasúlan ka busid ya isa nga tolay ta senu pasùsúán nakayu. Iyamánan nu wala ya suwildu nu,” nán ne Juan.