Search form

Lucas 3:22

22Ay se la nga ya Ispiritu ne Dios nga singan ladágan tu singan na, ay naganìgad se nagyán kaggína. Ay se yala uwad úni nga gayát ka lángit ta nán na, “Ikaw ya An-anà ku wa pà-pàgan ku, ay pagang-anggammán taka pànang pe,” nán na.