Search form

Lucas 3:5

5Ngámin daya anìgad da giyán se daya ban-bantay ay magtanáp da. Ay daya nakiwakíwal la dálen ay matúnung da se daya nasulit ta dálen ay kappiyánan nu.