Search form

Lucas 4:11

11Tagagán daka kiya íma da ta senu akkan matalíngu daya síkil mu kadaya batu,’ nán na,” nán ne Sairu.