Search form

Lucas 4:19

19Iyà pe ya nebon na nga mangikagi kiya oras nga angngipassingan ne Dios kiya amminya na.”