Search form

Lucas 4:24

24Ay se na manin nán kaggída, “Tú idi ya kagiyan ku kadakayu. Ya isa nga pagbàbànánan ne Dios, ay akkan da pàgan kiya íli na kampela ngin.