Search form

Lucas 4:27

27Ay páda na pe kitu kowad natu Eliseo wa pagbàbànánan pe ne Dios kitun. Adu naglappang nga iIsrael ngamay áwan inagásan natu Eliseo oray isa kaggída, nu di tittu tu iSiria nga nagngágan ka Naaman,” nán ne Jesus.