Search form

Lucas 4:29

29Ay tútu ginumnikát da se da nga nelawán. Nippan da kitu otun natu bantay nga giyán natu íli da, ta ibinà da kuma kitu bagi.