Search form

Lucas 4:34

34“Bay-án nakami agpà ala! Nágan naya kuwaam kadakami Jesus nga iNazaret! Inumbet ka nga mamánis kadakami ta! Ammu mi nu iin ka. Ikaw ya An-anà ne Dios nga Nebon na,” nán na.