Search form

Lucas 4:39

39Ay díkod umadanni ye Jesus kitu magtakit se na pinakusap tu dagáng na, ay bummílag kammin kurug. Ay tútu bummángun, ay se aggína ngin tu namangán kaggída.