Search form

Lucas 4:41

41Ay nagtatálaw pe datu áran kadatu naar-aránan. Nakasáraw da nga lummawán kadatu tolay nga nán da, “Ikaw ya An-anà ne Dios!” nán da. Ngamay akkan paguniyan ne Jesus da, áta ammu da nga aggína ya Cristo wa Nebon ne Dios.