Search form

Lucas 5:1

Datu nunna nga tù-tùgúdán ne Jesus

(Mat 4:18-22; Mar 1:16-20)

1Isa nga algaw kane atán ne Jesus nga magsisíkád kitu dappit natu nalawág ga pisung nga Genesaret, ay inumbet datu adu wa tolay. Inaribungbong da, áta piyán da nga gìnán daya kagiyan na nga bàbànán ne Dios.