Search form

Lucas 5:18

18Ay uwad da pe tolay kitúni ya nangilbet ka magdapepe. Ippan da kuma kitu àráng ne Jesus,