Search form

Lucas 5:25

25Ay dágus sala nga bummángun tu tolay yin se na inalà tu idda na, ay se yala nawe ka balay da nga day-dayáwan na nge Dios.

Ay adu datu tolay nga magsisíngan kaggína.