Search form

Lucas 5:31

31May e Jesus tu summungbát ta nán na kaggída, “Akkan masápul daya nabílag ya duktor nu di daya magtakit ya makasápul.