Search form

Lucas 5:4

4Ay kane mabalin magtùgud, ay nán na ke Simon, “Ippam ya biray mu kiya adallam se nu wala iwáyas ya dàlis mu ta senu adu màna na,” nán na.