Search form

Lucas 5:5

5Ngamay summungbát tu Simon nga nán na, “Misturu, nalawagán kami kitu gabi nga nakadà-dàlis may áwan mi tutu wala inalà! Ngamay nu ittu ya nán mu, ay iwáyas mi ya dàlis,” nán ne Simon.