Search form

Lucas 5:7

7Ay tútu pinaypáyan da datu duddúma nga kabbulun da nga atán kitu isa nga biray, ta makiseng da. Pinnu da ka sissida datu duwa nga biray da, ay magikkakágam da.