Search form

Lucas 5:8

8Ay kane masingan ne Simon Pedro tu nàwa, ay nagpalintud kitu àráng ne Jesus nga nán na, “Apu panáwan nà, ta tolay yà a adu básul!” nán na.