Search form

Lucas 6:18

18Naglalbet da ngámin na manggìna kaggína se makiágas kadatu sinakit da. Ay ngámin datu naar-aránan ay pummiya kammin tu uray da.