Search form

Lucas 6:21

21Ay dakayu wa mabis-bisinán kídi, ay maganggam kayu pe ta mabtug kayu nu kuwa.

Ay dakayu wa magpannakit kídi, ay maganggam kayu ta mapaanggam kayu nu kuwa.