Search form

Lucas 6:23

23Magpatag kayu pànang nu màwa dayán kadakayu. Ata kurug nga napatag pànang ya subálit ta atán ka lángit nga midde kadakayu. Ay pinakunán pe datu apuapu da datu pagbàbànánan ne Dios kitun.